Визия и Ценности


Декларация за нашата визия


CrystalConsultant играе ключова роля в еволюцията и ролята на измерването на клиентското обслужване в хотели и ресторанти. Ние сме доверен партньор, посветил се на консултантски услуги за отлични бизнес постижения, като при нас:
• Работят изключителни хора в атмосфера на творчество и сътрудничество;
• Идеите се материализират в устойчиви бизнес практики, които носят позитивна промяна за нашите клиенти;
• Силно заинтересовани клиенти горещо одобряват и препоръчват нашите услуги.


Ценности


• Споделяните от CrystalConsultant ценности представляват основните приоритети и насоки на фирмата. Те са това, за което се грижим в най-голяма степен. При липсата на стандарт - когато не сме сигурни кой е най-правилният начин за действие - тези ценности определят решенията, които вземаме.


Нашият екип


• Признаваме, че нашият талантлив екип е крайъгълният камък на нашия успех.
• Създаваме среда на взаимна подкрепа и уважение, която позволява смислена работа.
• Уважаваме и ценим многообразието, като приемаме, че нашите колективни различия ни правят по-добри.
• Насърчаваме иновациите и поемането на рискове.
• Даваме отчет за нашите ангажименти.
• Винаги вършим това, което е справедливо, честно и етично.
• Споделяме информация, за да изградим доверени и продуктивни взаимоотношения.


Нашите клиенти


• Изграждаме взаимоотношения, като се вслушваме и последователно изпълняваме или надхвърляме очакванията на нашите клиенти.
• Улесняваме клиентите да правят бизнес с нас.
• Предлагаме продукти и услуги, които са "най-добри в своята класа"
. • Удовлетвореността на клиента е наш личен ангажимент. Всеки от нас носи отговорност за качеството на всичко, което правим.
• Стремим се към непрестанно подобрение, търсим начини да правим нещата по-ефективно и с по-добри резултати.


Печеливш растеж


• Осъзнаваме, че печелившият растеж осигурява основата за осъществяване на нашата мисия и визия, и ползи за всички наши партньори. Посветили сме се да постигнем печелившия растеж, необходим за привличането на таланти, още повече бизнес и ръст на капитала.


Политика на корпоративна & социална отговорност


• Осъзнаваме, че трябва да интегрираме своите бизнес ценности и дейности, за да отговорим на очакванията на нашите партньори. Това включва клиенти, партньори, регулатори, инвеститори, доставчици, обществото и околната среда.
• Разбираме, че нашите социални, икономически и екологични отговорности към тези партньори са основополагащи за нашия бизнес. Стремим се да демонстрираме тези отговорности чрез своите действия и чрез своите корпоративни политики
• Отнасяме се сериозно към всички оценки, които получаваме от своите партньори и, когато е възможно, поддържаме отворен диалог, за да гарантираме изпълнението на изискванията, очертани в тази политика.
• Ще бъдем отворени и честни при представяне на своите стратегии, цели, реализация и управление пред нашите партньори в постоянния ни стремеж към устойчиво развитие Управляващият съдружник е отговорен за провеждането на тази политика и ще набави ресурсите, необходими за реализацията на нашите корпоративни отговорности. Отговорността за нашето провеждане на тази политика ляга върху всички партньори в цялата фирма.


Защита на данни


CrystalConsultant може да получава и съхранява данни за своите партньори и клиенти или потребители. Следвайки изискванията на закона, личните данни ще бъдат съхранявани по сигурен и безопасен начин и няма да бъдат незаконно разкривани на никакви други лица. CrystalConsultant ще спазва изискванията на Закона за Защита на Личните Данни.
CrystalConsultant ще обработва личните данни по честен и законен начин
• Всички лични данни ще бъдат събирани единствено за посочени и законови цели, и няма да бъдат използвани по никакъв начин в противоречие с тези цели
• Личните данни ще бъдат подходящи, уместни и няма да са прекомерни по отношение на целите, за които се обработват
• Личните данни ще бъдат точни и, където е необходимо, ще бъдат актуализирани
• Личните данни няма да бъдат съхранявани по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват
• Личните данни ще се обработват в съответствие с правата на субектите на данните по смисъла на закона
• Личните данни ще бъдат опазвани с подходящи технически и организационни мерки с цел защита срещу неупълномощен или незаконен достъп и случайна загуба, унищожение или повреда! • Личните данни няма да бъдат прехвърляни към държава или територия извън Европейската Икономическа Общност, освен ако тази държава или територия не гарантира достатъчно ниво на защита на данните
• Законът въвежда нови ограничения върху съхранението и обработката на това, което се нарича с термина "чувствителни лични данни", като расов и етнически произход, политически възгледи, религиозни и други вярвания, членство в профсъюз, физическо и душевно здраве, полов живот, и всякакви съдебни досиета или обвинения. Освен че се подчинява на осемте принципа по-горе, трябва да бъде спазено поне едно от следните условия - има и други, но най-относимите в контекста на трудово правоотношение са:
• Работникът е дал своето съгласие за обработката
• Обработката е необходима за целите на извършването или упражняването на някое право или задължение, което се полага или изисква от работодателя по закон във връзка с трудовото правоотношение
• Обработката е необходима във връзка с определени правни процедури или за целите на получаването на правен съвет
• Обработката е необходима за правораздаването, за упражняване на функции, изисквани по закон, или изпълнение на задължения към Короната
• Ако обработката засяга чувствителни данни като расов или етнически произход, то е необходимо за целите на мониторинга на равенството във възможностите или третирането на лица от различен расов или етнически произход с цел да позволи това равенство да бъде осъществено и поддържано; и се осъществява със съответни гаранции за правата и свободите на субектите на данните
• Законът също така покрива използването на компютъризирани пакети за вземане на решения, като тези използвани при наемането на кадри и пресяването на кандидатурите. Използването на такива пакети за допълнение, а не за замяна на човешката преценка, не е в противоречие със Закона - ограниченията се отнасят когато се използват единствено и само такива пакети


Санкции


Злоупотребата с информационни системи ще се счита за дисциплинарно нарушение и ще се разглежда по реда на Дисциплинарните процедури. Ако са твърде фрапантни, злоупотребите със сигурността могат да бъдат считани за груби нарушения и като такива да дадат основание за уволнение, ако се отнася за служители. Злоупотреба, представляваща криминално действие ще бъде съобщена на полицията.


Политика за многообразие


CrystalConsultant е работодател, който дава равни шансове. Политиката е, че всички хора трябва да имат равни възможности за труд и развитие на база на своите способности, необходима квалификация и пригодност за работа независимо от пол, възраст, семейно положение, свободно съжителство, сексуална ориентация, цвят на кожата, раса, убеждения и религия, национален и етнически произход.
CrystalConsultant извършва пълна и безпристрастна оценка на всички кандидатури за работа на лица с увреждания, като отчита конкретни умения и способности, и продължава, където е възможно, договорите на служители, които стават хора с увреждания и се грижи за поощряване на обучението и кариерното развитие.
Съществува процедура за продаване на оплаквания срещу дискриминационни действия. CrystalConsultant се стреми да гарантира, че служителите се чувстват свободни да подават такива жалби, и че нито един от тях няма да бъде наказан за подаването на такава жалба, освен ако тя е невярна и подадена недобросъвестно.Награди

awards